in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Sporno o premoženju

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , — pohajalka ob 07:15, 8.02.2014

Država se je ujela v zakonodajno zanko na področju vrednotenja in obdavčenja premoženja svojih financerjev – državljanov. Da ni vse prav, da gre dejansko za nezaupnico pripravljalcu nepremičninskega zakona je jasno tudi zaradi odločitve Ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvajanje zakona o davku na nepremičnine v tistem delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb.

Prepoved oz. zadržanje izdaje odločb do končne odločitve ustavnega sodišča predvidoma do 1. aprila pomeni, da zaenkrat ne bomo plačevali davka na nepremičninsko premoženje po zamisli vlade Alenke Bratušek, lahko pa bomo plačevali nadomestilo za uporabo zemljišča po starem, saj davkom uiti pač ne bo mogoče.

Ustavno sodišče tudi ni prepovedalo GURSu izvajanja informativnih izračunov o vrednosti nepremičnin, pošiljali jih bodo in tudi vse priprave tečejo po nesojeni poti naprej. Vsaj delno zadržanje zakona pa je bilo pričakovano po mnenju pravnikov, da je zakon sporen.

Sodišče je zakon v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb, zadržalo, ker je ocenilo, da bi izdaja odločb velikemu številu davčnih zavezancev in pričakovano večje število pritožbenih postopkov državi in davčnim zavezancem povzročili precejšnje finančno in organizacijsko breme. Če bi se izkazalo, da je izpodbijana ureditev protiustavna, bi bile te škodljive posledice težko popravljive, je ocenilo.

Če bi se trditve predlagateljev izkazale za utemeljene, bi škodljive posledice za davčne zavezance lahko po navedbah sodišča nastale šele z izdajo davčnih odločb. Zakon v letu 2014 še ne bo imel težko popravljivih škodljivih posledic za občine kot prejemnice prihodka od davka na nepremičnine, saj se vsaki občini zagotovi enak znesek prihodkov, ki ga je odmerila za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2012, zmanjšan za znesek pristojbine za uporabo gozdnih cest, ugotavlja sodišče.

Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno. Če odločitve o ustavnosti izpodbijanih določb ne bo sprejelo do 1. aprila – ki je presečni datum za uporabo podatkov iz registra nepremičnin za odmero davka za letos – bo ponovno pretehtalo potrebo po začasnem zadržanju drugih določb zakona, za katere je ob tej presoji ugotovilo, da niso izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje.

Zadržanje izdajanja odločb dejansko pomeni zadržanje izvajanja zakona, ureditev, kot jo določa zakon, pa velja in bi lahko v primeru daljšega odločanja o ustavnosti zakona prišlo do težav in resnih motenj v že predvidenih in glede na prejšnjo ureditev utečenih fiskalnih prilivih z naslova lastništva nepremičnin.

Geodetska uprava RS (Gurs) bo v primeru naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti sam spremenil vrednost poškodovanih nepremičnin, predvideva predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Predlog za siceršnjo spremembo vrednosti zaradi posebnih okoliščin bo moral lastnik utemeljevati sam z mnenjem cenilca.

Na podlagi ocene škode, ki jo bodo pripravile državna in regijske komisije za ocenjevanje, bo GURS vrednost nepremičnin spremenil po uradni dolžnosti. Žledna ujma je v teh dneh povzročila veliko škodo ne le v gozdovih, ampak tudi na elektroenergetski in železniški infrastrukturi, sicer več ali manj državni lasti, kar pomeni, da bomo posledice ujme sfinancirali davkoplačevalci.

Novela zakona bo predvidoma posebej opredelila javno dobro za namene evidentiranja in vrednotenja nepremičnin, in sicer bodo kot javno dobro opredeljene le tiste nepremičnine, na katerih obstaja pravica splošne rabe, kot so zemljišča z javnimi cestami, železnicami, letališči, avtobusnimi in železniškimi postajami ter vodna zemljišča.

Spremembe so predvidene tudi pri evidentiranju zemljišč za gradnjo stavb. Tako bodo morale občine po predlogu predhodno javno razgrniti razvrstitve teh zemljišč, ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa bo lahko tudi opravilo strokovno revizijo in občini naložilo odpravo morebitnih napak.

Novo zadolževanje na državni ravni s to zadnjo vremensko ujemo postane splošno družbeno sprejemljivo …, večji državni dolg pa pomeni žal le višje reprogramirano odplačevanje vseh (tudi še tistih nerojenih) Slovencev političnih in gospodarskih napak v nedavni preteklosti. Nagrade za slabo in skorumpirano delo pripadajo direktorjem in nadzornikom, dokler jim sodišče ne dokaže nasprotno.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |