in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Ni plagiat, še posebej upoštevajoč ‘primerljive mednarodne standarde’ ne

Zapisano pod: Domovina Tagi: , — pohajalka ob 11:37, 1.07.2013

IZJAVA ZA JAVNOST – za takojšnjo objavo

Senat FDV je ustavil postopek odvzema naziva mag. Alenke Bratušek

Dne 5. 3. 2013 je Fakulteta za družbene vede s strani Komisije za preprečevanje korupcije prejela prijavo v zvezi s sumom plagiatorstva pri magistrskem delu Alenke Bratušek. Dne 8. 4. 2013 je Senat FDV sprejel »sklep o začetku postopka na podlagi Statuta UL za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva v zadevi ge. Alenke Bratušek.« Za vodenje postopka je imenoval pooblaščeno osebo, doc. dr. Milana Brgleza. Po pooblastilu senata je dekan, prof. dr. Bojko Bučar, imenoval Komisijo za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva v sestavi akad. prof. dr. Slavko Splichal, red. prof. dr. Mirjana Ule in red. prof. dr. Franc Mali.

Na osnovi ločenih mnenj komisije za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva in poročila pooblaščene osebe za vodenje postopka je 1. 7. 2013 Senat FDV sprejel sklep o ustavitvi postopka za odvzem znanstvenega naslova mag. Alenki Bratušek na podlagi 179. člena Statuta Univerze v Ljubljani, ker pogoji za odvzem znanstvenega naslova, kot jih predvideva Statut Univerze v Ljubljani, ne obstajajo.

Obrazložitev sklepa:

1. Mag. Alenka Bratušek je v svoji magistrski nalogi avtorska dela drugih avtorjev sicer navajala v nasprotju z danes uveljavljenimi načini citiranja, vendar na podlagi kritičnega ovrednotenega zbranega gradiva in virov ni mogoče strokovno in znanstveno presoditi, da naloga v pomembnem delu ni rezultat njenega lastnega dela.

2. Poglavitni očitek, da naj bi bil del magistrske naloge prepisan iz vladnih gradiv, ki niso bila navedena med viri, in s tem predstavljen kot lasten prispevek avtorice, drži v delu, ki zadeva necitiranje vladnih gradiv. Vendar iz tega ni mogoče izpeljati sklepa, da si je prilastila tuje (skupinsko in v tem primeru neavtorsko) delo. Kot izhaja iz celotne dokumentacije, je bila Alenka Bratušek (so)avtorica teh gradiv. Ne glede na to bi seveda morala gradiva navesti med uporabljenimi viri in jih ustrezno citirati v besedilu naloge, vendar ta malomarnost ne more biti zadosten razlog za odvzem magistrskega naziva. Prav tako sta obseg in vsebinski pomen spornega dela besedila v primerjavi s celotnim besedilom magistrske naloge premajhna za takšno sankcioniranje.

3. Tudi zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti pri citiranju, povzemanju in uporabi virov, ko so slednji v besedilu nepopolno navedeni (manjkajo zlasti strani in/ali narekovaji), ki jih korektno znanstveno delo ne dopušča ter gredo vedno na račun diplomanta/-tke, pa tudi mentorjev/-ic, članov/-ic komisije in organov fakultete, ki potrjujejo taka dela, bi bil ukrep odvzema magistrskega naziva zaradi zagrešene malomarnosti nesorazmeren glede na težo in posledice storjenega dejanja. K temu velja dodati dejstvo, da so bila fakultetna pravila za pisanje diplomskih in seminarskih nalog v času, ko je nastal njen magisterij, precej bolj ohlapno zapisana, kot pa so danes.

4. Enako je mogoče presoditi o dejstvu, da je v magistrski nalogi navedeno večje število virov na koncu naloge, kot pa jih je bilo dejansko uporabljenih preko neposrednega citiranja. V tem kontekstu v magistrskem delu uporabljen izraz »temeljna literatura« vsebinsko, ne pa formalno, ni zavajajoč, kar izhaja že iz primerjave prijave in končnega besedila magistrske naloge, saj je mag. Alenka Bratušek spoznanja iz te literature aplicirala na svoj primer.

5. Končno je nujno tudi jasno opozoriti, da obravnavani primer v nobenem pogledu ni plagiat ali (sistematično in namensko) akademsko prisvajanje rezultatov tujega dela, če upoštevamo primerljive mednarodne (še zlasti nemške) standarde, ki so se uveljavili pri odkrivanju akademske nepoštenosti.

S sklepom Senata FDV o ustavitvi postopka je zadeva zaključena.

sta

——-
Tak’ tako, torej …, zadeva je zaključena. Debate okrog predmetnega magisterija pa še dolgo ne bodo, ker imajo pač vsake slovenske oči svojega malarja. Politične krize pa vendar ne bo (nove), ker predsednici vlade ni treba odstopiti, kot je napovedala za primer ugotovitve plagiatorstva.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |