in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Sporno o premoženju

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , — pohajalka ob 07:15, 8.02.2014

Država se je ujela v zakonodajno zanko na področju vrednotenja in obdavčenja premoženja svojih financerjev – državljanov. Da ni vse prav, da gre dejansko za nezaupnico pripravljalcu nepremičninskega zakona je jasno tudi zaradi odločitve Ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvajanje zakona o davku na nepremičnine v tistem delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb.

Prepoved oz. zadržanje izdaje odločb do končne odločitve ustavnega sodišča predvidoma do 1. aprila pomeni, da zaenkrat ne bomo plačevali davka na nepremičninsko premoženje po zamisli vlade Alenke Bratušek, lahko pa bomo plačevali nadomestilo za uporabo zemljišča po starem, saj davkom uiti pač ne bo mogoče.

Ustavno sodišče tudi ni prepovedalo GURSu izvajanja informativnih izračunov o vrednosti nepremičnin, pošiljali jih bodo in tudi vse priprave tečejo po nesojeni poti naprej. Vsaj delno zadržanje zakona pa je bilo pričakovano po mnenju pravnikov, da je zakon sporen.

Sodišče je zakon v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb, zadržalo, ker je ocenilo, da bi izdaja odločb velikemu številu davčnih zavezancev in pričakovano večje število pritožbenih postopkov državi in davčnim zavezancem povzročili precejšnje finančno in organizacijsko breme. Če bi se izkazalo, da je izpodbijana ureditev protiustavna, bi bile te škodljive posledice težko popravljive, je ocenilo.

Če bi se trditve predlagateljev izkazale za utemeljene, bi škodljive posledice za davčne zavezance lahko po navedbah sodišča nastale šele z izdajo davčnih odločb. Zakon v letu 2014 še ne bo imel težko popravljivih škodljivih posledic za občine kot prejemnice prihodka od davka na nepremičnine, saj se vsaki občini zagotovi enak znesek prihodkov, ki ga je odmerila za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2012, zmanjšan za znesek pristojbine za uporabo gozdnih cest, ugotavlja sodišče.

Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno. Če odločitve o ustavnosti izpodbijanih določb ne bo sprejelo do 1. aprila – ki je presečni datum za uporabo podatkov iz registra nepremičnin za odmero davka za letos – bo ponovno pretehtalo potrebo po začasnem zadržanju drugih določb zakona, za katere je ob tej presoji ugotovilo, da niso izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje.

Zadržanje izdajanja odločb dejansko pomeni zadržanje izvajanja zakona, ureditev, kot jo določa zakon, pa velja in bi lahko v primeru daljšega odločanja o ustavnosti zakona prišlo do težav in resnih motenj v že predvidenih in glede na prejšnjo ureditev utečenih fiskalnih prilivih z naslova lastništva nepremičnin.

Geodetska uprava RS (Gurs) bo v primeru naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti sam spremenil vrednost poškodovanih nepremičnin, predvideva predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Predlog za siceršnjo spremembo vrednosti zaradi posebnih okoliščin bo moral lastnik utemeljevati sam z mnenjem cenilca.

Na podlagi ocene škode, ki jo bodo pripravile državna in regijske komisije za ocenjevanje, bo GURS vrednost nepremičnin spremenil po uradni dolžnosti. Žledna ujma je v teh dneh povzročila veliko škodo ne le v gozdovih, ampak tudi na elektroenergetski in železniški infrastrukturi, sicer več ali manj državni lasti, kar pomeni, da bomo posledice ujme sfinancirali davkoplačevalci.

Novela zakona bo predvidoma posebej opredelila javno dobro za namene evidentiranja in vrednotenja nepremičnin, in sicer bodo kot javno dobro opredeljene le tiste nepremičnine, na katerih obstaja pravica splošne rabe, kot so zemljišča z javnimi cestami, železnicami, letališči, avtobusnimi in železniškimi postajami ter vodna zemljišča.

Spremembe so predvidene tudi pri evidentiranju zemljišč za gradnjo stavb. Tako bodo morale občine po predlogu predhodno javno razgrniti razvrstitve teh zemljišč, ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa bo lahko tudi opravilo strokovno revizijo in občini naložilo odpravo morebitnih napak.

Novo zadolževanje na državni ravni s to zadnjo vremensko ujemo postane splošno družbeno sprejemljivo …, večji državni dolg pa pomeni žal le višje reprogramirano odplačevanje vseh (tudi še tistih nerojenih) Slovencev političnih in gospodarskih napak v nedavni preteklosti. Nagrade za slabo in skorumpirano delo pripadajo direktorjem in nadzornikom, dokler jim sodišče ne dokaže nasprotno.

  • Share/Bookmark

Davki, novi, višji

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 13:31, 8.06.2013

Nepremičninski davek je v javni razpravi … v veljavo pa bo predvidoma stopil s 1. 1. 2014. Za evidenco nepremičnin skrbi GURS, zato je pametno čimprej poskrbeti za pravilen vpis in oceno nepremičnine, saj se v teh zbirkah še vedno najdejo nesmisli. Velikokrat so zapleti zaradi črnih gradenj ali napačnih prijav bivališč. Zapleti se odpletajo največkrat v škodo davčnega zavezanca.

Primer zanke: na zemljišču stoji podrtija stare kmečke hiše, po možnosti ima le-ta več lastnikov-dedičev. V hiši je uradno prijavljen eden teh lastnikov, ki je morda tam blizu postavil novo hišo zase, na črno. V gursu je ocenjena (in po preneseni hišni številki iz stare hiše) nova hiša in vsi solastniki dobijo zaračunan davek po ‘enormno’ odmerjeni vrednosti stare hiše … pa je na obzorju ‘kreg’ med solastniki kolikor se komu zljubi.

Letos plačujemo še po starem – davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Te dajatve imajo naravo davka na nepremičnine, kot se bo poenotil po novem. Ne gre le za preimenovanje in združevanje, davki bodo višji kot do sedaj.

Zdaj so vse tri dajatve v celoti prihodek občin, ki določajo višino vsaka po svoje, posledično nismo vsi enaki, ker plačujemo po občinah različno. Po občinah različen pa je tudi zajem nepremičnin v obdavčitev, zato še to plačujemo različno ali pa sploh ne. Po novem naj bi bilo plačilo davkov bolj primerljivo in pravičnejše. Občine bodo obdržale diskrecijo določanja višine davka le do 50 % povečanja ali zmanjšanja davčne osnove.

Novi davčni zakon bo skušal zajeti vse nepremičnine, recimo, da bo res. Poraja se vprašanje, kako bodo vrednotene sušilnice sadja na obali, z ročno izdelanimi in ‘izžrebanimi’ hišnimi številkami, ali pa recimo ’sadovnjaki’, ‘nasadi oljk’ ipd, ki so zakamuflirani v lične bivalne vile političnih ali gospodarskih veljakov. V zakonu tudi ni najti podrobnih inštrukcij za določitev davka kmetiji, ki ni več kmetija, ampak krasen bazen z vilo, zato je mogoče, da bodo nepravilnosti in nepravičnosti še naprej, vsaj do dokončanja pritožbenih postopkov, ki se znajo vleči v naši državi tudi desetletje ali dve.

Takšne nepremičnine oz. stavbišča niso zajeta v gursu, torej jih tudi novi davčni zakon ne bo zaobjel. Priložnosti za ovajanje neprijavljenih črnih gradenj bo veliko. Ovaduh pa je običajno tisti, ki z ovajancem skupaj pivo pije. Ali pa si mahata iz ene terase na drugo.

Davčni prihodki se bodo po novem delili fifti-fifti – državi oz. državnemu proračunu in občini, kjer je nepremičnina. Izjema se predvideva v prvem letu uveljavitve zakona, ko bodo imele občine predvidoma enake prihodke kot leta 2012, razlika do polne obdavčitve pa bi pripadla proračunu. Med občinami bodo precejšnje razlike.

Zakon bo sledil še k čim manj oprostitvam in administrativni enotnosti sistema, kar pomeni dober register nepremičnin, zato je res pomembno, da je vpis v gursu pravi. V obdavčitev so vključene vse vrste stavb in vse vrste zemljišč, to pomeni, da tudi kmetijska in gozdna. Davčni zavezanec bo lastnik, izjemoma pa bo obveza prenesena na upravljalce za nepremičnine v lasti države in v primeru finančnega lizinga na lizingojemalce.

Oprostitve so predvidene za nepremičnine v lasti ali uporabi tujih držav za diplomatska ali konzularna predstavništva, v lasti mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev (skladno mednarodnim pogodbam) in v lasti institucij EU pri nas. Za nepremičnine javnega dobra in varovalni gozdovi tudi velja oprostitev. Cerkev potemtakem ni izvzeta, cerkvene nepremičnine podležejo davku, vendar ne vse, sakralne gotove ne. Podjetnik, ki obvlada davčne izogibe, si bo znal postaviti nekje na lepem malo cerkvico z dolgo ladjo, za poslovne sestanke ali srečanja kar tako, nepremičninskega davka pa ne bo plačal.

Zakon določa različne stopnje za različne vrste nepremičnin in sicer za stanovanjske nepremičnine 0,15 %, za poslovne in industrijske nepremičnine 0,8 % ter za druge vrste rabe (na primer za javno, kmetijsko …) 0,5 %. Za zemljišča za gradnjo stavb, kot tudi vsa ostala zemljišča je določena stopnja v višini 0,5 %. Stopnje davka se povišajo za nezasedena stanovanja na 0,45 %, medtem, ko se za zemljišča z neizkoriščeno rabo stopnja davka poviša na 1,50 %. Poleg tega zakon daje občinam možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 %. (durs)

Ob grobih preračunavanjih in primerjanju zdaj-potem se bo davkov nateklo na davčne račune več (oz. odteklo od davkoplačevalcev). Razlike niso malenkostne, ampak gre za večkratnike, večinoma dva do štirikrat več bomo plačevali. In nič dobili nazaj. Imamo pa vsakodnevno nove senzacije na sodni tapeti in se malo zamotimo tudi s preštevanjem sveč, medtem ko država že prerazporeja še ne pobrane davke še ne potrjenega zakona.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |