in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Financiranje politike

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 07:05, 27.09.2013

Gojišče politikov, ki potem vladajo državljanom, so politične stranke, zato je pomembno, kako je pravno urejeno financiranje političnih strank, volitev in nadzor nad vsem tem financiranjem. V Sloveniji imamo proporcionalni volilni sistem razdelitve mandatov, to pomeni takšno razdelitev mandatov, ki so sorazmerni s podporo, ki jo kandidatom oz. listam dajo na volitvah volilci.

Skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti (X), se deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti, povečanim za 1 (11+1=12), tako izračunani količnik pa se poveča še za 1 po formuli:
X
——- + 1
12
Uporaba te formule omogoča, da se večje število mandatov razdeli že v volilnih enotah. Tako je tudi možnost, da se v volilni enoti pridobi mandat, večja.

Ustava Republike Slovenije določa, da so pri volitvah v Državni zbor mandati v volilnih enotah deljeni po pravilu največjega povprečja, pri katerem se izračuna absolutno število glasov, ki so jih dobile posamezne liste kandidatov v volilni enoti.

Financiranje političnih strank in volilnih kampanj že kar nekaj časa predstavlja problem, ker je predmet velikega korupcijskega tveganja. To je potrdila tudi raziskava »Nacionalni Sistem Integritete v Sloveniji«, ki je v okviru družbenega, političnega, ekonomskega in kulturnega konteksta analizirala in ocenila delovanje ključnih 13. »stebrov«, ki prispevajo k celovitosti, transparentnosti in odgovornosti nacionalnega sistema integritete. Raziskava ocenjuje, da so politične stranke eden najslabše ocenjenih stebrov v nacionalnem sistemu integritete, te pa v praksi ne odgovarjajo za svoja dejanja.
Transparentno financiranje političnih strank in kampanj je nujno, saj so politične stranke in njihovi kandidati ključni tvorci demokratičnega sistema in s svojo slabo predstavo zmanjšujejo zaupanje javnosti v pravno državo ter njene institucije.

Za nadzor poslovanja političnih strank in volilnih kampanj v Sloveniji so pristojni računsko sodišče, ministrstvo za finance, inšpektorat ministrstva za notranje zadeve RS in odbor za javne finance državnega zbora RS. Celoten sistem nadzora nad financiranjem političnih strank in volilnih kampanj se je v praksi v Sloveniji pokazal kot neučinkovit. Pristojnosti in naloge nadzornih institucij niso razjasnjene. Tako na primer računsko sodišče v svoji nadzorni funkciji precej formalistično opravlja revizije letnih poročil političnih strank in organizatorjev volilnih kampanj. Te se nanašajo le na tiste politične stranke in organizatorje volilnih kampanj, ki so upravičeni do delnega povračila stroškov iz državnega proračuna. Na podlagi revizij poročil političnih strank in volilnih kampanj tako ni mogoče podati konkretnih priporočil, saj analiza in ugotovitve o dejanskem stanju niso mogoče.

Da so spremembe zakona o financiranju političnih strank oziroma zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) še kako nujne, pokažejo vsakokratne volitve. In splošno znano je že, da je mogoče podatke prikrojevati oziroma da iz poročil, ki jih morajo stranke oziroma organizatorji volilnih kampanj oddati računskemu sodišču, ne gre pravzaprav ničesar razbrati. A nekateri gredo še dlje in si še najbolj osnovna pravila razlagajo povsem po svoje. Stranka LDS, kjer najbrž imajo dovolj izkušenj z volitvami, denimo niti posebnega transakcijskega računa za volitve ni odprla in torej finančnega poročila sploh ni oddala.

DZ ima danes v obravnavi predlog novel zakonov o političnih strankah ter o volilni in referendumski kampanji, pa tudi predlog zakona o evidence volilne pravice. Zakonske spremembe naj bi v bodoče zagotovile transparentnejše financiranje strank in zmanjšanje korupcijskih tveganj. Po domače: manj političnih goljufij, predlagane rešitve pa se nanašajo na priporočila Greca, stara že šest let. Ključna sprememba naj bi bila popolna prepoved donacij političnim strankam in financiranja volilne kampanje pravnih oseb javnega in zasebnega prava.

Če bodo zakonske spremembe sprejete, bodo morala biti finančna poročila bistveno natančnejša, računsko sodišče pa bo lahko opravljalo revizijo nad finančnim poslovanjem strank in poročilom o volilni kampanji. Med novostmi bo najpomembnejša prepoved financiranja političnih strank od gospodarstva oz. podjetij s ciljem preprečitve mešanja med strankami in gospodarstvom in da se znebimo s tem povezanih korupcijskih tveganj. Izjema od te prepovedi bi sicer bile pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička.

Predvidena je tudi javna dostopnost podatkov iz poročila o financiranju volilne kampanje, učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb zakona in sorazmerne sankcije oz. višje kazni za prekrške ter ukrep začasnega prenehanja financiranja strank iz javnih sredstev, če se ugotovi kršitve.

Spremembe določajo tudi vrsto prispevkov za volilno kampanjo in zgornjo mejo njihove višine. Skupna višina prispevkov ne sme presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač, kar pa ne velja za prispevke, ki jih za volilno kampanjo nameni politična stranka, če je organizator.

V poročilu o financiranju volilne kampanje, ki ga mora organizator predložiti DZ in računskemu sodišču, bo organizator moral navesti podatke o vseh posameznih prispevkih, izdatkih in posojilih in ne le o skupni višini zbranih in porabljenih sredstev.

Predlog določa tudi podatke, ki jih mora dati donator, če višina prispevka oz. posojila presega eno povprečno bruto mesečno plačo. Po veljavni zakonodaji so postale javne donacije, ki so presegale tri povprečne plače.

S predlogom zakona se zvišujejo dovoljeni stroški, ki jih posamezni organizator lahko porabi za volilno kampanjo za posamezne volitve. Znesek delne povrnitve stroškov za organiziranje in financiranje kampanje ostaja nespremenjen.

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča se oži prepoved objave javnomnenjskih raziskav na čas volilnega molka. Ustavno sodišče je namreč marca 2011 ugotovilo neustavnost prepovedi objavljanja raziskav javnega mnenja sedem dni pred dnem glasovanja, saj da gre za časovno pretirano omejitev, ki prekomerno posega v svobodo delovanja medijev.

Predlog novele zakona o političnih strankah določa pravila razkritja podatkov o posojilih, danih strankam, spreminja kriterije za delitev sredstev iz državnega proračuna, opredeli nekatera pravila sestave in oddaje letnega poročila strank, predvideva prikaz podatkov o finančnem poslovanju notranjih enot stranke ter javno objavo letnega poročila, opredelitev pristojnosti računskega sodišča za revizijo poslovanja stranke ter zagotavljanje večjega varstva osebnih podatkov.

Cilj zakona je zagotoviti tako višino sredstev, ki jih stranke dobijo iz državnega proračuna, da bo zagotovljeno njihovo nemoteno delovanje in s tem uresničevanje ustavne pravice do političnega združevanja. Po mnenju predlagatelja mora zakon preprečiti, da bi stranke pridobivale sredstva iz virov, ki niso dovoljeni.

Kriterij za delitev sredstev bi se spremenil tako, da se 25 odstotkov sredstev dodeli strankam, ki so upravičene do sredstev, po enakih deležih, 75 odstotkov sredstev pa strankam sorazmerno s številom glasov volivcev. Ob tem predlog zakona določa tudi, da se višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, določi v finančnem načrtu DZ.

Računsko sodišče bi moralo vsako leto opraviti revizijo poslovanja najmanj tretjine strank, tako da bi bila revizija v obdobju štirih let opravljena pri vseh strankah, ki bi bile v minulem letu upravičene do večjih javnih sredstev. Računsko sodišče bi revizijo opravilo tudi v primeru dvoma o resničnosti podatkov ali ugotovitve drugih nepravilnosti oz. če bo izvedbo revizije predlagala komisija za preprečevanje korupcije.

Že hitro diagonalno branje po predlaganih zakonskih spremembah daje slutiti, da lahko politične stranke operirajo s kar zajetnim kupčkom podarjenega denarja davkoplačevalcev. Žalostno je tudi spoznanje, da na udobnih političnih stolčkih najpogosteje sedijo neuspešni poslovneži ali šolniki. V trenutku, ko postanejo politiki, jih večino njih ni več mogoče odgnati in ostajajo prisesani na davkoplačevalske vire.

  • Share/Bookmark
 

2 komentarjev

avtor stricmarc

27.09.2013 @ 09:34

Očitno si dobra poznavalka te tematike. Strah pred korupcijo z nezakonitim financiranjem strank vodi v kompliciranost sistema financiranja in še manjšo preglednost javnosti. Po mojem ne bi bilo potrebno posebnega računa za volitve, saj so volitve sestavni del strankarskega sistema. Tdi financiranje bi ne omejeval s strani zasebnega sektorja. Le poslovne izide bi nadziral tako kot javne zavode. Navsezadnje pa je bolj higjenično, da vemo ta in tza lobi je dal stranki XY deset mio evrov, očitno kot poslovno naložbo. Potem vsaj vemo, komu stranka služi in maske vsaj deloma padejo.

avtor pohajalka

29.09.2013 @ 12:16

Pridružujem se tvojemu mnenju, Stric Marč, glede financiranja. Bolj ko se nadzor zakonsko zaplete, večja je možnost najdenja zakonskih lukenj – ker smo ljudje pač takšni.
Zdi se mi prav, da bi se več ljudi zavedalo, kaj pomeni, če gredo na volitve ali ne, in koga volijo. Ne dajemo le svojega glasu, tudi svoj denar tako kanaliziramo.

RSS vir za komentarje na objavo.

Trenutno obrazec za komentarje ni dosegljiv.

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |